Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2504

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2504

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ ผู้ร้อง - นายชมพู ผู้คัดค้าน - นางสาวมินตรา

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 29 34 ป.พ.พ. ม.29 ม.34

3. เนื้อหา

ผู้ที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 นั้น คือผู้ที่ระบุไว้ในมาตรา 29 ซึ่งรวมทั้งผู้พิทักษ์ตามพฤตินัยของบุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ด้วย

(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 19/2504)


ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นางสาวมินตรา ซึ่งเป็นน้องอยู่บ้านเรือนเดียวกับผู้ร้อง อยู่ในความดูแลพิทักษ์รักษาของผู้ร้อง มีอายุ ๖๐ ปี กายและใจเสื่อมโทรมฟั่นเฟือน ไม่สามารถจัดทำการของตนได้ ขอให้สั่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถตั้งผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์

นางสาวมะปรางคำคัดค้านและอ้างว่าผู้ร้องมิใช่บุคคลที่กฎหมายให้อำนาจร้องต่อศาล

ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความแล้วสั่งงดสืบพยานและเห็นว่าผู้ร้องเป็นพี่ของผู้คัดค้าน ไม่ใช่บุคคลดังที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙ ซึ่งคำว่า "ผู้พิทักษ์" หมายถึงผู้ที่ศาลตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์สำหรับบุคคลเสมือนไร้ความสามารถตามมาตรา ๓๔ ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะร้อง พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า บุคคลอยู่ในความดูแลรักษาของใคร ผู้นั้นก็เป็นผู้พิทักษ์ตามความจริงที่เป็นอยู่ เมื่อผู้พิทักษ์นั้นต้องการจะจัดการกิจการของผู้อยู่ในความดูแลนั้นก็ต้องร้องขอต่อศาลให้สั่งว่าผู้นั้นเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของตนเสียก่อน พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานและพิพากษาสั่งไปตามกระบวนความ

ศาลฎีกาปรีกษาคดีโดยที่ประชุมใหญ่แล้วเห็นว่า ผู้ที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๔ นั้น คือ ผู้ที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๙ ซึ่งรวมทั้งผู้พิทักษ์ของบุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ด้วย ถ้าตีความว่าผู้พิทักษ์ตามมาตรานี้หมายความเฉพาะผู้ที่ศาลสั่งแต่งตั้งก่อนแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะมีผู้พิทักษ์ร้องขอเช่นนั้นได้ตามมาตรา ๓๔ มิได้หมายความว่าจะมีผู้พิทักษ์ตามพฤตินัยมาก่อนแล้วไม่ได้ เป็นแต่ให้ศาลมีคำสั่งจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ด้วยในเมื่อสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ถ้าผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ของผู้คัดค้านอยู่จริง ผู้ร้องก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๙

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ จิตติ ติงศภัทิย์ การุณย์นราทร พิสัยสารคุณ

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ